Naam: RU connected
Adres: Uiterwaardenstraat 338-3, Amsterdam, Nederland
Telefoon: (+31) 035-2031084
Mail: [email protected]
KvK-nummer: 32171320
BTW-nummer: NL001127890B16

Artikel 1 – Het aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle producten bevatten een nauwkeurige beschrijving, eventueel verduidelijkt met afbeeldingen om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.  Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden RU connected niet.

Artikel 2 – De prijs
1. Alle op de site vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) , tenzij anders is vermeld.
2. De op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand bij de aanvaarding van  het aanbod door de koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht (wet koop op afstand)
1. De koper heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 100 dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de koper.
2. Tijdens deze termijn dient de koper zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in onbeschadigde staat retourneren.
4. Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de kosten van de terugzending voor rekening van de koper.
5. Het voor het product betaalde bedrag zal door RU connected zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 5 – Conformiteit en Garantie
1. RU connected staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen voor deugdelijkheid.
2. Op al onze aangeboden producten zijn minimaal de in de Nederlandse wet bepaalde garantieregelingen van toepassing.

Artikel 6 – Levering
1. Als plaats van de levering geldt het adres dat de koper aan RU connected heeft kenbaar gemaakt.
2. Geaccepteerde bestellingen zullen zo spoedig mogelijk behandeld worden doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij er een andere leveringstermijn is afgesproken.
3. Als de bestelling vertraging ondervindt, ontvangt de koper hiervan bericht en kan deze de koop zonder kosten ontbinden.
4. De koper ontvangt indien levering onmogelijk blijkt, in overleg een vervangend product of terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 7 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Zowel de koper als RU connected zijn slechts gehouden aan de voorwaarden die op moment van de overeenkomst gelden.
2. De algemene voorwaarden mogen zonder verdere kennisgeving gewijzigd worden.

Laatste wijziging: 11 april 2022